lördag 30 april 2011

Cancer i Sverige efter Tjernobyl. Avhandling

Det finns en svensk doktorsavhandling av Martin Tondel 2007, som indikerar att nedfallet från Tjernobyl ökade cancerfrekvensen i de delar av landet där nedfallet var störst. Den kan laddas hem från http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:23612
Kommentarer:
 • Avhandlingen kritiserades hårt i läkartidningen: http://ltarkiv.lakartidningen.se/2007/temp/pda34150.pdf
  skäl till kritiken var bl a annat att mönstret av cancertyper inte var förväntat och latenstiden kort.
 • Se också  http://lennarthardell.wordpress.com/2011/04/11/efter-tjernobyl-men-under-fukushima/ anm. jag och en annan försökte skriva kommentar, men de tycks inte ha accepterats,
 • Världens ledande experter (exvis UNSCEAR) tror inte Tjernobyl-effekten är påvisbar i denna typ av studier, eftersom ökningen förväntas vara för liten och svår att särskilja från andra variationer i cancerfrekvens.
 • Avhandlingen ter sig för mig helt godtagbar som en hygglig avhandling. Jag har nog en viss kritik mot skriften också som en avhandling, men det är till stor del vad doktoranden själv sagt och inte mer en vanligt. Jag har ingen kritik mot tidskrifterna och deras granskare för att uppsatserna antagits, jag har ingen kritik mot betygsnämnden för att den röstat för ett godkännande. Men jag håller inte med om avhandlingens underförstådda slutsats: att Tjernobyl-nedfallet medför en stor och påtaglig ökning av cancerfrekvens i allmänhet.
 • Jag reagerade emotionellt för starkt mot avhandlingen när jag först såg den, men det var egentligen inte mot avhandlingen utan mot att den gav ett direkt stöd för vad jag anser vara dåligt underbyggda och alarmistiska förmodanden av ECRR att Tjernobyl orsakade millionstals dödsoffer och att Fukushima förväntas orsaka någon halv million cancerfall. Avhandlingen åberopas som ett starkt stöd för dessa kalkyler, och det var för att se vad som låg bakom jag tittade i den.
 • Tyvärr har det misstänkliggjort Tondell och medarbetare att avhandlingen åberopats av vad som karaktäriseras av mindre kritiska alarmister som på mycket svaga grunder skattar antalet döda av strålningen globalt till en eller flera storleksordningar högre än jag själv gjort (22300). Försöker jag på bloggar påminna om att Tondels avhandling faktiskt ger signifikanta signaler för att Tjernobylnedfallet orsakade dödsfall i Sverige möts det med misstro mot källan och det står sällan att det inte finns någon undersökning som faktiskt med data visar att det ägt rum en cancerökning hos exponerade grupper.
 • Jag delar uppfattningen att avhandlingen knappast ger skäl att tro på något annat än den tidigare uppfattningen: 300 fall av dödlig cancer i Sverige under 50 år och "man" (medförfattare, respondent och pressreleaser) borde ligga/legat mycket lågt med att antyda att avhandlingen visade att det var fler. Avhandlingen är en svag indikation på att det skulle kunna vara fler och en något kraftigare indikation på att Tjernobyl faktiskt medför cancer i Sverige. Även om avhandlingens skattning är hög, så blir resultaten något troligare om några fall om än inte alla verkligen hänger ihop med Tjernobyl. Man kan kanske säga att man skall ha högre signifikans och vara mer övertygande för att visa något otroligt som stöds bättre av resonemang, än för att visa något troligt som passar rimligt väl in i ett mönster. Att Tjernobyl orsakar cancer i Sverige var förväntat och där kanske det räckt med 5% sannolikhet att slumpen skulle ge ett samband, men för att utgående från avhandlingen se det troligt att det blir 10 ggr fler cancerdöda och ger en osannolik mix av cancer efter osannolikt kort tid, skulle det krävas åtminstone mindre än 1% chans att slumpen skulle ge resultatet och helst större säkerhet, vilket inte är visat, och gärna ett ännu utförligare stödjanden resonemang.
 • I en uppsats anges ett 95% konfidensintervall som går ned till en fjärdedel av den iakttagna effekten, dvs det ter sig inte helt uteslutet att det är en statistisk avvikelse från ingen effekt.
 • Strålningen från nedfallet är intensivast de första åren. Tondel mäter all cancer vilket är mer och inträffar tidigare än dödsfall av cancer vilket bör beaktas när man jämför med 300 döda under 50 år. 
 • Resultaten pekar på ett ännu starkare samband mellan dos och cancer eftersom dosskillnaderna som funktion av mantalskrivningsförsamling kan förväntas vara något mindre än församlingsvärdet anger. Människor tillbringar inte all tid i närheten av där de är mantalsskrivna, en del tillbringar mycket lite tid där. I ett material som beaktar även senare exponering inverkar det också att folk flyttar. En del av bestrålningen kommer från radioaktivitet i livsmedel och ganska lite av råvarorna kommer förmodligen från hemförsamlingen.
 • Det är osäkert hur många "frihetsgrader" det egentligen finns, säkert mycket färre för exponering än 450 oberoende församlingar eller antalet individer, eftersom de ligger i clusters. En samverkande faktor kan ha liknande effekt på närbelägna församlingar eller i samma region. Verkligheten överträffar nog ofta fantasin när det gäller konstiga samvariationer. Det är därför troligt att de angivna konfidensintervallen underdriver slumpens möjliga inverkan. 
 • Avhandlingen visar att det är signifikant att det inträffar fler cancer hos människor som bor där den radioaktivitet och strålning som orsakades av Tjernobyl var högre. Frågan är om det är ett kausalt samband och hur starkt det är kvantitativt och också hur det fördelar sig på cancertyper. Redan att det är ett samband i råmaterialet är ju en indikation. Men det finns mekanismer som att fastställda samband oftare når publicering än en frånvarande eller osäkra. ("Upprepa aldrig ett framgångsrikt experiment!"). Börjar man analysera och vända och vrida på ett material så hittar man sätt (modifikationer, korrektion för samverkande faktorer, uteslutande av vissa delar) att se en signal. Man väljer de ansatser som ger resultat och väljer bort de som misslyckas. Svårt att säga vad sånt här gör, men konfidensintervallen tenderar generellt att överdriva säkerheten, hur mycket beror på de specifika omständigheterna och skattas nästan aldrig. Om doktoranden inte hittade något, skulle ämnet förmodligen överges efter en tid och inte drivas fram till en avhandling utan kanske stanna vid en "institutionsrapport", doktoranden kanske skulle vinkla om huvuddelen av avhandlingen. I och för sig kan det sägas vara mycket intressant att ingen effekt hittats men eftersom materialet skulle anses för litet för att se en eventuell förväntad effekt så skulle det kanske inte blivit en antagen uppsats.
 • Mycket av kritiken har nog sitt upphov hos Leif Moberg, som är den person som en del av sina naturliga arbetsuppgifter tänkt mest på detta tidigare och som medverkat till den skattning på 300/50 år som jag nämner. Detta är i och för sig naturligt men kanske ändå fått en effekt.
 • Materialet analyserar cancer som inträffat fram till 1996 men försvarades först 2007, jag vet inte vad orsaken till det ganska långa mellanrummet kan vara.
 • Uppsatserna finner stöd för att det finns ett signifikant samband mellan exponering och cancer och har på ett seriöst sätt sökt efter "confounded" (samvarierande) faktorer (t ex åldersammansättning) och försökt göra korrektioner för olikheter i "datapunkterna" och är alltså godkännbara. Avhandlingen har tillräckligt mycket och kvalificerat och intelligent utfört arbete och kritisk analys för att vara fullt acceptabel.
 • For variation in cancer occurrence a major explaining factor can be described as "life style", thus what you eat, how you exercise etc. A major difficulty with epidemiology is that this may be different in the different cohorts in very intricate ways.
 • There are not that many citations done to Tondels work and the time he appears it is usually connected with extreme estimates of death toll (>70000). That decreases the creditability of those mentioning many studies and claiming no effect.
 • I did not find Tondel cited in the UNSCEAR report, I think it had been relevant (nor e.g. Busby, Hardell, Fairlei, Yablokov were cited, but I am less certain it had been relevant).
 • If the results are true and the contamination from Chernobyl is at least a factor of ten more dangerous than commonly believed, what could be the reason if it has with radioactivity to do? Hardly gamma-rays from Cs137, they are too well known and too uniformly distributed. The doses could hardly be much underestimated, rather overestimated. But there maybe other isotopes in the fall-out, which are less well-known and where the Cs137 is only a "marker". Sv is a subjective index and may be an improper measure regarding some isotopes. The question has to be raised after the results, but I do not believe it can explain them.
 • There are similar hot spots as in Sweden in other places. Wonder what they give? Some similar studies made has not shown an effect of the Chernobyl fall-out.
 • My conclusion: considering the unexpected outcome of the results, which puts higher demands on proof, it is not shown beyond reasonable doubt that Chernobyl has increased cancer in Sweden, at least not higher than expected from an earlier estimate. The results may be explained by a combination of chance, unidentified confounding and a some real cancer cases expected according to earlier projections. The results can be seen as supporting that Chernobyl have induced some cancers in Sweden.
 •  Jag tycker att felet ligger i det svenska universitetssystemet, här lägger man en med all sannolikhet "omöjlig uppgift" på en fräsch doktorand. Det var liten chans att det skulle bli en "bra" avhandling eftersom den förmodligen inte skulle finna en effekt, doktorander bör få säkrare uppgifter. Om man vill söka samband som förväntas vara svåra att finna och låg sannolikhet man får en klar signal, så borde uppgiften läggas på en docentkompetent med permanent anställning. En doktorand har när avhandlingsarbetet väl startats en stark press på sig att "lyckas" (dvs bl a att få några pek igenom granskningsprocedur och en tillräckligt mängd studier). När avhandling är klar skall doktoranden formellt försvara sin avhandling, det heter faktiskt "försvara". Det är naturligt att doktoranden fortsätter att försvara sina resultat i fortsättningen också. Nu har vi ett exempel på en lyckad doktorand som lagt grunden till en hygglig karriär, trots att hans framgångsrika forskning förmodligen givit olika typer av negativa effekter på förtroendet för forskning, förtroendet för värdet av peer review och erkända tidskrifter, förtroendet för auktoriserade myndigheters uppfattningar. Minskat förtroende för "systemet" leder till minskat förtroende för "högteknologi" såsom kärnkraft.  Trots detta lyckades avhandlingen bra med uppgiften att finna, publicera och försvara något som kan få stor praktisk betydelse.
 • Avhandlingens resultat kan så småningom få stor praktisk betydelse, kanske detta är en av de ekonomiskt mest signifikanta avhandlingar som någonsin gjorts. Hundratusentals människor evakueras nu från sina hem omkring "Fukushima" och får sina liv uppslitna. Tusentals tätbebyggda kvadratkilometer delvis med jordbruk förvandlas till oanvändbara impediment. Stora mängder produkter kasseras och ett antal förlorar sitt arbete. Kostnaden, omfattningen, tekniken och tidsprogrammet för framtida kärnreaktorer och andra energiåtgärder påverkas i väsentlig grad. Detta beror på att gränsvärden för evakuering, riskevaluering och annat påverkas av forskningsresultat. Den här avhandlingen utgör förmodligen en icke oväsentlig del. Hela synen på strålningens och strålningsolyckornas praktiska betydelse ändras hos myndigheter, men ännu mer i opinioner och politiska system. Om man får tro en del av vad man hör så finns det för lågdosområdet (<0.1Sv) ganska många undersökningar och åsikter av kvalificerade organ som tvivlar på "LNT" eller i vissa fall till och med tror att strålning har en positiv effekt. Om detta vore sant, skulle det ändå räcka med ett fåtal studier som Tondel´s, som stödjer en hög effekt av låga doser, för att blockera att myndigheterna mildrade sin syn låga strålningsdoser.
 • I en uppsats 2011 finner Tondel m fl att cancerfrekvensen verkar öka storleksordningen 2% när man bor så att gammastrålningen från bergrunden fördubblas. Berggrunden ger storleksordningen 0.5 mSi per år. Studien samkör bostaden belägenhet med observerad gammastrålning på en storleksskala några hundra meter, vilket kanske är en unikt stor upplösning. Observationen verkar inte storleksordningar större än "förväntat". Observationen stöder att den spontana bakgrundsstrålningen, dvs en låg dos given under lång tid, kan inducera cancer, och ge ett icke oväsentligt bidrag till all cancer i Sverige. Det finns områden på jorden där bakgrundsstrålningen är många gånger högre än i Sverige, men en liknande ökning har inte observerats där.

måndag 18 april 2011


Chernobyl - death toll

Article about the death toll by Dag Lindgren  Lindgren D 2011. Hur många döda av Tjernobyl. Artikel i Västerbottenskuriren 2011-01-09. Link direct to VK Hur många döda av Tjernobyl. Since that I have found much more information and even a wider range of opinions. However I usually limit myself to death in sicknesses similar to cancer (or acute radiation sickness).
The estimate on death toll (by cancers) by WHO (World Health Organization 2006 p106) is 4000 among the 600000 most exposed, however with many caveats.  http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594179_eng.pdf. This corresponds to a several times higher number for the world population using “LNT” estimates.
The "TORCH" committee presented 2006 a report edited by Fairley and Sumner where an estimate of death-toll world-wide 30000-60000 was made. This report can be seen as a (critical) complement to the WHO (IAEA) documents preceeding it.
 http://www.nirs.org/c20/torch.pdf
The calculations behind TORCH 30000-60000 results and some explanations of other considerations touched upon here were recently explained by Green http://asiancorrespondent.com/52797/do-we-know-the-chernobyl-death-toll/   and http://newmatilda.com/2011/04/07/do-we-know-chernobyl-death-toll
A prediction for Europe was given by Cardis et al on 16000 lethal cancers  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2006/pr168.html
Greenpeace presented a document 2006 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2006/4/chernobylhealthreport.pdf p10 mentioning recent studies pointing on 200 000 dead in Russia, Belarus and Ukraine. In recent documents Green peace suggests death toll 93000.
A speculation of 6 million deaths can be found in the following document (p 176)  issued by European Committee of Radiation Risk. (ECRR).
 
http://www.euradcom.org/2011/ecrr2010.pdf   
Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. A book with mainly earlier Sovjet Union editors and authors http://www.nyas.org/Publications/Annals/Detail.aspx?cid=f3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1
A suggestion that the death toll is a million and still raising can be found in this book. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20908 . The material presented is probably similar to that in the Greenpeace documentation.
Presentations at a conference in Berlin April 2011http://www.chernobylcongress.org/documentation.html
Further article on great variation
http://www.utne.com/Wild-Green/Chernobyl-Death-Toll-4000-or-1-Million-7272.aspx

In an article in SvD 3000 cancers was mentioned as a possible consequence for 5 million who got a high dose from Chernobyl, but I assume that some type of mistake is behind the estimate as it is lower than WHOs estimate even for the most irradiated group and it is not written what type of cancer (fatal or all? thyroid included?). 
The body which institutionally should make estimates and those estimates should be most trusted is UNSCEAR (The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation).  http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html, information to press at http://www.unscear.org/unscear/en/media.html . An annex to a report which can be said to be the most important recent document on the issue of the death toll of Chernobyl was presented February 28 2011 (two annexes with some bearing were presented still later. The report does not give a projection (estimate) of expected total death toll. Because of "unacceptable uncertainties in the predictions", the Committee decided not to use models to project absolute numbers of effects in populations exposed to low doses, the report said.
It is unfortunate UNSCEAR cannot not clearly put a higher limit on what the death toll (global and preferable all time, but at least during a century) might be, ruling out some high numbers suggested. This leaves the floor open for all sorts of speculations what a trustworthy projection maybe. Many reads the UNSCEAR report as the death toll is around 50 and not more. It is also unfortunate that many reports do not give global values but just estimates in a limited population mainly neglecting the harm to Mankind and emphasizing that now effect was strictly clinical proven, thus giving impression that harm is less than it most likely is. This contributes to the variety of estimates and decrease the trust in the estimates done.
The projections are difficult for many reasons. One is that the “LNT” model is in doubt and another that positive effects of radiation has been suggested. These two issues were addressed by BEIR (A committee which derives its mandate from NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES, USA.)  BEIR suggests in a report 2006 no threshold and no positive effect of low doses (hormesis) http://www.nap.edu/nap-cgi/report.cgi?record_id=11340&type=pdfxsum That looks a most trustworthy report regarding its source. and it is not old.  http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=030909156X#
One cause for uncertainty is that much emphasize has gone into proving that there are cancers and other effects occurring among the population most exposed. That has basically failed, but has left the room open for very high but scientific uncertain and doubtful figures. Many cancers do not occur until after 20 years and are not yet reflected in the statistics. A more reliable approach seems to be to start from calculated doses and what is known from other sources.
BEIR seems to suggest one case of cancer per 10 Sv Population dose and one fatal cancer per 20Sv. The spontaneous mutation rate in humans is suggested doubled by exposure to 1 Sv.
It is not easy to identify and compare different projections of occurred and foreseen death toll. Some count cancers, other fatal cancers and others include other reasons of death. Life can be shortened without Chernobyl on the final death certificated, this is included in some studies. Few extend results to the globe or the far future. Most study a fragment of the globe or population. The estimates are often not clearly given as a main finding but dwells in the text.
En svenskspråkig beskrivning från 1994 om risken av exposition inklusive cancer av låga resp höga doser och kollektivdos som verkar klar och bra http://www.analys.se/lankar/Stralning/medicin/bkgr3-94.pdf
Det hänvisas till ICRP normer för beräkningar, men det är inte lätt att hitta var de finns, informationen är inte lätttillgänglig från källan.
A summary of estimates, limit to those given after 1990, Från: J. Fairlie and D. Sumner (2006: table 6.2) as presented in Dagbladet 11-04-20, liknande sammanställningar dyker upp i andra sammanhang,
Det är ganska anmärkningsvärt att alla skattningar som görs och citeras är ganska höga samtidigt som man har en känsla att UNSCEAR och många uppsatser verka tycka att antalet egentligen skulle sättas lägre utan att ändå våga göra en användbar skattning.
The disagreement is not new, and the contrasting views has not approached each other
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ord-mot-ord-om-doda-efter-tjernobyl_454299.svd
Man kan kritisera många tidningar för att de fokuserar på FN rapporter som bara täcker de mest exponerade delarna av befolkningen och inte försöker göra globala estimat, och att det fokuserar på bristen på (knappast förväntade) vattentäta bevis på att låga cancerfrekvenser ökar istället för den troliga effekten på jordens globala befolkning. Exempel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/ett-nytt-tjernobyl--och-anda-inte
Jag har inte hittat någon bra sammantställning över forskning som undersöker olika effekter av låga doser och drar slutsatsen att det är osannolikt att små doser av strålning har mycket liten effekt på cancer hos människor.
En svenskspråkig översikt Tjernobylförloppet (inte mycket radiologiskt, elevarbete) finns på
http://projekttjernobyl.se/
Swedish radiation
Information of the radiological considerations of Chernobyl vs Sweden is given by
Moberg L & Persson Å 1996 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Sakerhet-vid-karnkraftverken/1996/i96-01-Tjernobyl_10ar.pdf
"Kollektivstråldosen till den svenska befolkningen under femtio år efter olyckan kan utifrån genomförda mätningar beräknas till ungefär 6000 ManSievert. Denna kollektivdos uppskattas ge upphov till sammanlagt ca 300 fall av cancer med dödlig utgång. Det största stråldosbidraget kommer genom att vi bestrålas från radioaktivt cesium på marken, och från radioaktivt cesium som vi får i oss genom mat och dryck. Som jämförelse kan nämnas att ungefär 20000 människor i Sverige årligen dör av cancer, varav knappt två tusen är orsakade av joniserande strålning (väsentligen till följd av naturlig bakgrundsstrålning, radon i bostäder och röntgenundersökningar inom sjukvården)." 
There are later comments from strålsäkerhetsmyndigheten, but they do not suggest death toll. 
The rough estimate according to BEAR cancer-dose relationship is double as many cancers and as all cancers are not fatal that could be reasonable.
Några länkar, delvis på svenska:
"Miljövänner för kärnkraft"  http://www.mfk.nu
"Nuclear Power Yes Please, NPYP"    http://nuclearpoweryesplease.org/'
Öppnade en blogg 18 april på http://daglindgren.blogspot.com/ om Tjernobyl och i någon grad Fukushima
Det finns en UN informationsenhet om Tjernobyl, ICRIN (International Chernobyl Research and of Information Network), fast något om globalt döda kunde jag inte hitta.